Он-лайн видеотеката не работи. Използвайте сайта само като източник на информация за филми, издадени на DVD

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

Сайтът Видео СПЕКТЪР (http://www.videospektar.com) е център за отдаване под наем и закупуване на филми на материални носители (DVD, Blue Ray и др.). Сайтът Видео СПЕКТЪР е собственост на Видео СПЕКТЪР ООД, ЕИК 200570810, рег. на 22.01.2009 г. Достъпът и използването на сайта се извършва при тези общи условия. Видео СПЕКТЪР може по всяко време и по свое едностранно решение да промени общите условия и такива промени ще бъдат ефективни веднага след поставянето им на този сайт. 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Този Сайт може да съдържа връзки или препратки към сайтове на други дружества. Те се предоставят само и единствено за Ваше удобство. Ние по никакъв начин не предлагаме продуктите или услугите, предоставяни от тези дружества, нито може да бъдем обвързвани с информацията или съдържанието на техните сайтове. Каквато и да е информация, данни, мнения, препоръки, продукти или услуги, които сте получили от трети страни, до които сте достигнали през връзки или препратки от нашия Сайт, са изцяло предоставени от съответните дружества, а не от Видео СПЕКТЪР. Вие използвате такива сайтове, съгласно техните общи условия и тяхната политиката за защита на лични данни.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПАРОЛАТА И АКАУНТА ВИ

Единствено Вие отговаряте за установяването и промяната на паролата Ви, както и за запазването на тази парола в тайна. Никой от Видео СПЕКТЪР няма възможност за достъп до вашата парола. При забравена паролата, отидете на “Вход”, “Забравена паролата” и следвайте инструкциите. Ще Ви бъде изпратен линк по и-мейл, за да смените паролата си. Само Вие сте отговорен за ограничаването на достъпа до Вашата регистрация от компютрите, които използвате и  за всички действия, които се случват от Ваше име чрез използването на Вашата парола от Вас самия или от други лица.

АВТОРСКО ПРАВО

Авторското право на материалите, показвани или съдържани на този Сайт, включващи програмното осигуряване, базата от данни, дизайн, текстове, графични материали, лого и др. е на Видео СПЕКТЪР ООД. Вие може да използвате тези материали само доколкото те са част от Сайта. Всяко друго използване без изричното писмено съгласие на Видео СПЕКТЪР ООД е забранено.

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Този Сайт, неговото съдържание, софтуерът и услугите, предлагани на него, се осигуряват на база “ТАКИВА, КАКВИТО СА”. Видео СПЕКТЪР ООД не гарантира:

  • че те са лишени от грешки
  • че услуга няма да прекъсне
  • точност при обявяване на наличностите.

Цените и обявените наличности на Сайта може да бъдат променяни без предупреждение. Претенции за пропуснати ползи или причинени вреди в резултат на използването на Сайта няма да бъдат удоволетворявани.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Видео СПЕКТЪР може по всяко време едностранно да прекрати договора за използването на този сайт.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА ФИЛМИ ПРЕЗ САЙТА

 

Наемането на филми през сайта става въз основа на договор за наем със следното съдържание:

 

I. КОНСТАТИВНА ЧАСТ

Чл. 1 Страните удостоверяват,  че настоящият договор се сключва въз основа на заявено искане на сайта на Видео СПЕКТЪР от страна на клиента да сключи договор за абонамент при условията на тарифен план тип "........................"

Когато настоящият договор се сключва с лице без ЕГН, същото внася гаранция в размер на 100 лева която страните се съгласяват, че остава в полза на Наемодателя в хипотезата на чл. 9 и чл. 10. 

Чл. 2 Тарифен план тип "............................." дава възможност на наемателя да наема и държи в себе си до ........... носителя с филми срещу заплащане на месечен абонамент за съответния план. Наемането на нови филми става след връщането на старите наети такива. Наемателят има право да получи толкова броя нови заявени филма, колкото е върнал. Максималният брой носители, които Наемателят има право да държи в себе си съгласно тарифния план тип "........................" е ......... броя.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 3  Наемодателят предоставя за временно възмездно ползване на Наемателя заявени от него, чрез сайта Видео СПЕКТЪР, носители с филми, съгласно условията на заявения тарифен план, а Наемателят се задължава да заплаща наемна цена, при вида и условията, уговорени в този договор.

III. ЦЕНИ, ЗАБАВА ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4  Наемната цена на ползването на продукти при условията на тарифен план тип "........................" е в размер на .............. лева месечно.

Чл. 5  Месечният период започва да тече от ..................................... и всеки месец, на същото число от месеца, абонаментът автоматично се удължава с още 1 месец. Числото от месеца, на което абонаментът автоматично се удължава с 1 месец, се нарича „Ден за подновяване”. Когато месецът има по-малко дни от деня за подновяване, денят за подновяване става последното число от този месец и остава същия по-нататък.

Чл. 6  Наемната цена се заплаща авансово, най-късно до „Деня за подновяване” на месеца, за който се дължи.

Чл. 7  Наемната цена може да бъде заплатена чрез системата на „И Пей”, в брой на каса на „Изипей” и по друг, обявен на сайта Видео СПЕКТЪР, начин.

Чл. 8 Цената на доставката на филми под наем е отделна от цената на избрания абонаментен план и се заплаща директно на доставчика съобразно тарифите му. Видео СПЕКТЪР ООД поддържа на сайта списък с тарифите за доставка.

Чл. 9  В случай, че Наемателят желае да прекрати настоящия договор, то той следва да заяви на сайта Видео СПЕКТЪР желанието си до края на месеца, за който е предплатил, като ако не стори това, то същият се задължава да заплати и абонамента за следващите месеци.

Чл. 10 Ако забавата за плащане продължи още два месеца след изтичане на предплатения, настоящият договор се разваля автоматично – на договорно основание, без да е необходимо изрично уведомяване между страните в този смисъл, като Наемодателят има правото да получи наемната цена за тези два месеца.

Чл. 11 Страните се съгласяват, че определената в чл. 4 от настоящия договор наемна цена може да бъде променена от Наемодателя чрез публикуване на новата такава на сайта Видео СПЕКТЪР. С плащане на един абонамент на новата цена, Наемателят се съгласява с тази наемна цена на продукти на тарифен план тип "............................." и настоящият договор се анексира автоматично на новата цена. В случай, че Наемателят не е съгласен и не плати новата цена, се прилагат разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от настоящия договор, като задължението за заплащане на два месечни наема в хипотезата на чл. 10 е по цената, уговорена в настоящия договор (старата цена).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 12 Наемодателят има правото да откаже абонамент на лица, които са непълнолетни, не живеят на територията на Република България или нямат валиден Email.

Чл. 13 Наемодателят доставя на Наемателя филмите, които е заявил в своя „списък със запазени филми” на сайта Видео СПЕКТЪР, следвайки реда, в който са запазени. Броят на доставяните носители в една отделна доставка зависи от типа на абонаментния план и броя на вече наетите такива.  

Чл. 14 Наемодателят доставя на Наемателя филмите на адреса за доставка, посочен в договора.

Чл. 15 Подготовката на доставките става автоматично от сайта Видео СПЕКТЪР на базата на „списъка със запазени филми”, текущите наличности и активността на клиентите. Статусът на доставката се потвърждава на сайта. Наемодателят доставя на Наемателя филмите в срок от три работни дни след потвърждаване на сайта, че доставката е готова за изпращане.

Чл. 16 Наемодателят не отговаря за нарушаване на авторски права от страна на наемателя.

Чл. 17 Наемодателят има право да получи наемната цена в размера и сроковете, уговорени в този договор.

Чл. 18 Наемодателят, след прекратяването, респективно, развалянето на договора при предвидените в същия хипотези, има право да получи носителите, които са налични при Наемателя, респективно тяхната фактурна равностойност, в случай, че Наемателят ги задържи или същите са погинали, повредени, откраднати или загубени.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 19 Наемателят има право и е длъжен да ползва наетите филми само за гледане в домашни условия, няма право да преотдава или презаписва същите, както и да ги разпростравява по какъвто е и друг начин.

Чл. 20 Наемателят дава съгласието си Наемодателят да съхранява личните му данни.

Чл. 21 Наемателят е длъжен да пази в тайна паролата, с която получава достъп до профила си на сайта Видео СПЕКТЪР. Видео СПЕКТЪР не носи отговорност за действия, предприети от името на Наемателя на сайта.

Чл. 22 Наемателят е длъжен да заплаща уговорената цена по указания в договора ред.

Чл. 23 Наемателят има право да получи запазени от него филми, в срок от три работни дни след потвърдена на сайта Видео СПЕКТЪР готовност за изпращане на доставката.

Чл. 24 Наетите филми се връщат на доставчика, изпратен да ги вземе. За целта наемателят следва да отметне на сайта филмите, които иска да върне като „готови за връщане”.

Чл. 25 Наемателят има право по всяко време да промени тарифния си план, като новия план влиза в сила веднага след изтичане на предплатения месечен срок. Ако Наемателят „намалява” тарифния си план, той е длъжен да върне наетите в повече филми до изтичанене срока на предишния план. В противен случай няма право да се възползва от нъзможността за промяна на плана си и предишния план остава в сила. Ако Наемателят "повишава" тарифния си план, то с плащане на един абонамент на цената на новия тарифен план, той се съгласява с тази наемна цена на продукти на новия тарифен план и настоящият договор се анексира автоматично за новия тарифен план и на новата цена. В случай, че наемателят, въпреки направената заявка, не плати новата цена, се прилагат разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от настоящия договор, като задължението за заплащане на два месечни наема в хипотезата на чл.10 е по цената, уговорена в настоящия договор (старата цена).

Чл. 26 Наемателят е длъжен да пази носителите от повреди, като рискът от погиването им, кражба, повреда или загубване преминава върху Наемателя от момента, в който му бъдат предадени. При всеки от упоменатите случаи, Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя носителите по тяхната фактурна равностойност.

Чл. 27 При доставка, Наемателят има право да се увери в доброто състояние на носителите и да върне такива, които смята за неизправни. С приемането им, Наемателят се съгласява, че носителите са наети в изправно състояние.

Чл. 28 Наемателят се съгласява, че всички наети носители, доставени на адреса за доставка, упоменат в настоящия договор, се считат за получени от Наемателя.

Чл. 29 При прекратяване, респ. разваляне на настоящия договор, при предвидените в същия хипотези, Наемателят се задължава да върне наличните носители в състоянието в което ги е получил, респективно да заплати тяхната равностойност, в случай, че Наемателят ги задържи или същите са погинали, повредени, откраднати или загубени.

Чл. 30 В случай, че Наемателят не заплати месечния си абонамент в срок от два месеца след изтичане на месеца, за който е предплатил, и не върне в този срок носителите, които се намират у него, то той се задължава да заплати както двата месечни абонамента, така и фактурната равностойност на носителите, които не е върнал.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ/РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31 Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с уведомление на сайта Видео СПЕКТЪР, като за Наемателят това право съществува само в случай, че същият е платил месечния абонамент за текущия месец и не държи в себе си носители – т.е. върнал е или е заплатил равностойността на наличните такива.

Чл. 32 В случай, че Наемателят държи в себе си носители, като не е заплатил месечния абонамент за два последователни месеца, следващи последния предплатен месец, то след изтичането на втория месец, настоящият договор се разваля автоматично – на договорно основание, без да е необходимо изрично уведомяване между страните в този смисъл. В този случай Наемодателят има право да получи, а Наемателят се задължава да плати както абонаментната такса за два месеца, така и равностойността на продуктите, които задържа или са погинали, повредени, откраднати или загубени.

Чл. 33 В случай, че Наемателят не държи в себе си носители, но не е уведомил чрез сайта Видео СПЕКТЪР за желанието си да прекрати договора, то същият продъжава действието си до два месеца, след изтичането на предплатения такъв, за които Наемателят се задължава да заплати месечната такса. След изтичане на тези два месеца, настоящият договор се разваля автоматично – на договорно основание, без да е необходимо изрично уведомяване между страните в този смисъл. В този случай Наемодателят има право да получи, а Наемателят се задължава да плати абонаментната такса за два месеца.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34 За всички неуредени от настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД. За всички спорове във връзка с договора, се прилагат разпоредбите на гражданското право, като страните уреждат взаимоотношенията си чрез споразумение, а при невъзможност за постигане на такова – се отнасят пред компетентния български съд.

Чл. 35 Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга или на договора като цяло.

Чл. 36 Страните, с подписването на настоящия договор, се съгласяват и удостоверяват, че са запознати с  с общите условия на Видео СПЕКТЪР, публикувани на сайта www.videospektar.com.

 

Авторски права - Видео Спектър ООД
Гласувайте в BGtop.net за първата в България онлайн видеотека!